Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

32/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete arra az esetre, ha a 31/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat végrehajtása meghiúsul, Sziva Beáta maglódi lakost nevezi ki 2015. február 2-i hatállyal, 3 hónap próbaidő kikötésével, heti 6 órás időtartamú részmunkaidőben, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony keretében, könyvtárosi munkakörbe.

2./  A Képviselő-testület Sziva Beáta garantált illetményét kinevezése esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61-63. §-ai alapján az F fizetési osztály 04 fizetési fokozat szerint havi bruttó 20.310,- Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján 0 Ft garantált bérminimum kiegészítést állapít meg, melynek figyelembe vételével Sziva Beáta havi bruttó illetménye 20.310,- Ft.

4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazotti kinevezésről az 1./ pont figyelembe vételével gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző