Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 26-án megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

       33/2009. /II.26./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a vagyonértékesítési és -hasznosítási szabályzat megalkotására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület - az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a  versenytárgyalás lebonyolítása során - a Polgármesteri Hivatal által követendő eljárást a határozat mellékletét képező vagyonértékesítési és hasznosítási szabályzat szerint írja elő.

 

 

Határidő:       azonnali

Felelős:           polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                      polgármester                                                    jegyző

 

 

 

Kiadmány hiteléül:

 

Molnár Zita

Gomba, 2009. február 27.


               

Vagyonértékesítési és

-hasznosítási Szabályzat