Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 4-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 4-én megtartott ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     33/2010. /II.4./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 1/2010.(I.19.) ÖM rendeletben biztosított támogatási lehetőségre vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

1.      A képviselő-testület a „bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás” igénybevételének részletes feltételeit szabályozó 1/2010. (I.19.) számú Önkormányzati Miniszteri rendelet alapján pályázat beadását határozta el

2.      A képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda tornaszobájának megépítésére és a szükséges kiszolgáló helyiségek létesítéséhez szükséges 5.000eFt saját forrást az általános tartalék terhére biztosítja.

3.     A képviselő-testület a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően hasznosítja, az intézményt 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át a fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.

4.      A képviselő-testület a pályázat műszaki előkészítésével a Human Construct Tervező és Szaktanácsadó Kft.-t (székhelye:1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 1/b I. em. 9.e), a pályázatírással a Meridian C. Consulting Betéti társaságot (8000 Székesfehérvár, Erzsébet u. 10.) bízza meg.

5.      A 3./ pontban meghatározott feladatok ellátásának ellenértékeként a Képviselő-testület 300eFt + ÁFA összeget az általános tartalék terhére hagy jóvá.

 

Határidő:      2010. február 15.

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző