Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 13-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

33/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda felvételi időpontjának jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.       A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvodában a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjait az alábbiak szerint határozza meg:

 

            2014. május 12-én        8-tól  16 óráig

2014. május 13-án        8-tól  16 óráig

2014. május 14-én        8-tól  16 óráig

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.

3.      A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a felvételi időpontok meghirdetéséről gondoskodjon.

 

Határidő: 2014. február 28.

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

    dr. Zimonyi Károlyné intézményvezető

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző