Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 26-án megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

    

     34/2009. /II.26./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba, Jókai u. 21. sz. és a Jókai u. 8. szám alatti ingatlanok vásárlására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A képviselő-testület a 313/1 hrsz-ú, 1236 m2 területű, valóságban a Gomba, a Jókai utca 21. szám alatt lévő ingatlant a kialkudott 6.000.000.- (azaz hatmillió) forintos vételáron meg kívánja vásárolni.

2.      A képviselő-testület a 593 hrsz-ú, 3895 m2 területű, valóságban a Gomba, a Jókai utca 8. szám alatt lévő ingatlant a kialkudott 8.300.000.- (azaz nyolcmillió-háromszázezer) forintos vételáron meg kívánja vásárolni.

3.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban meghatározott ingatlanok adás-vételi szerződéseit Gomba Község Önkormányzata, mint vevő nevében aláírja.

4.      A képviselő-testület az 1. pontban jelölt ingatlan vételárából 2.300.000.- Ft-ot az általános tartalék terhére, a további 3.700.000.- Ft-ot beruházás hitel felvételével biztosítja.

5.      A képviselő-testület az 2. pontban jelölt ingatlan vételárát teljes egészében beruházás hitel felvételével biztosítja.

6.      A képviselő-testület a 313/1 hrsz-ú, 1236 m2 területű, valóságban a Gomba, a Jókai utca 21. szám alatti ingatlan és a 593 hrsz-ú, 3895 m2 területű, valóságban a Gomba, a Jókai utca 8. szám alatti ingatlan vételárának fedezete érdekében összesen 12.000.000.- Ft beruházási hitel felvételéről döntött a Dél-pest megyei Takarékszövetkezettől a Rózsa utca 10. szám alatti ingatlan keretbiztosítéki jelzálogjoga terhére.

7.      A képviselő-testület a 12.000.000.- Ft összegű hitelt 2009. áprilistól 2011. március 31-ig terjedő időszak alatt havi törlesztéssel kívánja visszafizetni, melynek forrásaként az önkormányzat saját bevételeit jelöli meg.

8.      A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat 2009. évi költségvetésének soron következő előirányzat módosítása során jelen határozat 1-7 pontjainak megfelelően gondoskodjon a kiemelt előirányzatok módosításáról.

9.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelkérelmet benyújtsa, s annak kedvező elbírálása esetén a hitelszerződést az önkormányzat képviseletében aláírja.

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:         értelemszerűen

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                      polgármester                                                    jegyző

 

 

 

Kiadmány hiteléül:

 

Molnár Zita

Gomba, 2009. február 27.