Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 4-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 4-én megtartott zárt  ülésén 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     34/2010. /II.4./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság elnökének módosító indítványát, úgy döntött, hogy a Szociális és Gyámügyi Bizottság javaslatát - mely a bizottsági döntés alapján jelentős mértékben lecsökkent rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzatának az általános tartalék terhére 100 ezer forinttal történő megemelésére irányult - nem támogatja. A képviselő-testület az előirányzat módosításáról az év folyamán akkor dönt, amikor a rendkívüli gyermekvédelmi támogatások fedezeteként rendelkezésre álló keret kimerül.

 

A határozat intézkedést nem igényel

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző