Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 13-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

34/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta a BM EU Önerő Alap terhére meghirdetett pályázati lehetőséget az alábbi határozatot hozta:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2013. azonosító számú „A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása – Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken” elnevezésű pályázat saját forrásának biztosítására a – 6/2014. (I. 31.) BM rendelet (továbbiakban: Rendelet) – alapján BM EU Önerő Alap pályázatot nyújtson be a saját forrás legfeljebb 100%-nak, azaz 40.985.085,- Ft megfinanszírozására.

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert a Rendelet 8.§. -ban meghatározott jognyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző