Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

34/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve a műszaki-fenntartási alkalmazotti munkakör betöltésére beérkezett pályázatokat és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Chikán Zolán Péter gombai lakost 2015. február 2-i hatállyal, 3 hónap próbaidő kikötésével, heti 10 órás időtartamú részmunkaidőben, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony keretében, műszaki-fenntartási alkalmazotti munkakörbe kinevezi.

2./  A Képviselő-testület Chikán Zolán Péter garantált illetményét kinevezésekor a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61-63. §-ai alapján a D fizetési osztály 03 fizetési fokozat szerint havi bruttó 20.736,- Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján 9.762,- Ft garantált bérminimum kiegészítést állapít meg, melynek figyelembe vételével Chikán Zolán Péter havi bruttó illetménye 30.500,- Ft.

4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazotti kinevezésről haladéktalanul gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző