Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 26-án megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

     35/2009. /II.26./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 466 helyrajzi számú ingatlan – az Önkormányzat tulajdonában lévő ½ tulajdoni hányadának versenytárgyalás keretében történő értékesítéséről szóló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a 466 helyrajzi számú ingatlan - az Önkormányzat tulajdonában lévő ½ tulajdoni hányadának -  versenytárgyalás keretében történő értékesítését határozza el. Az értékesítésnek az Önkormányzat Vagyonértékesítési és -hasznosítási szabályzata szerinti pályázati eljárás lefolytatásával kell megtörténnie.

2.      Felkéri a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező pályázati kiírás közzétételéről és a pályázati eljárás előkészítéséről gondoskodjon.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző

 

 

 

Kiadmány hiteléül:

 

Molnár Zita

Gomba, 2009. február 27.


 

   

Versenytárgyalási kiírás