Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

35/2012. /II. 9./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a köztisztviselői teljesítmény-követelményének alapját képező célok meghatározására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1)      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére 2012. évre az egyéni teljesítménykövetelmények alapjaként az alábbi szervezeti célokat határozza meg:

 

a)      A pályázati kiírások folyamatos figyelemmel kísérése, az önkormányzat számára kedvező pályázatokhoz döntés előkészítése, határidőn belüli pályázat benyújtása, valamint a nyertes pályázat lebonyolítása.

b)      A faluközpont megújítására, az integrált közösségi szolgáltató tér kialakítására, valamint az ivóvíz-minőségjavítási pályázat lebonyolításában való közreműködés.

c)      A sarkalatos törvények és a folyamatosan változó jogszabályi környezet figyelemmel kísérése és az ebből adódó feladatok végrehajtása.

d)     A Képviselő-testületi, illetve bizottsági ülések színvonalas előkészítése. A Képviselő-testület munkatervében szereplő napirendek határidőben történő előkészítése. A megalkotott rendeletek érvényesülésének figyelemmel kísérése, a hozott határozatok időbeni végrehajtása.

e)      A 2012. évi közfoglalkoztatás eredményes szervezése és lebonyolítása

f)       A szociális, a gyermekvédelmi törvény és azok végrehajtási rendeletei módosításából eredő feladatok végrehajtása. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, valamint a gyermekvédelemről szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálata.

g)      Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása során az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó rendelkezések maradéktalan betartása, biztosítva a gazdálkodás szabályszerűségét.

h)      Az adóbevételek alakulásának folyamatos vizsgálata, az adóhátralékok csökkentése, a behajtások hatékonyságának növelése.

 

 

i)        Az ügyintézési határidő pontos betartása, az ügyfelek teljes körű tájékoztatása, felvilágosítása, az ügyintézés törvényességi színvonalának további emelése.

 

2)      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző 2012. évi egyéni teljesítmény-követelményét határozza meg, és arról a képviselő-testületet tájékoztassa.

           

Határidő: folyamatos

                 a 3/ pont tekintetében a soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

               Kósa Erzsébet Anikó jegyző         

 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző