Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 13-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

35/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által benyújtott felhalmozási célú támogatás elszámolásának elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által benyújtott felhalmozási célú támogatás elszámolását elfogadta.

 

2./   A Képviselő-testület tudomásul vette a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója által készített - a fenntartó presbitériumi határozatával záradékolt - 2013/2014-es tanév I. félévének értékeléséről, tapasztalatairól benyújtott tájékoztatót.

 

3./   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéseiről a fenntartót és az oktatási intézmény vezetőjét tájékoztassa.

 

Határidő: 2014. február 28.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző