Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 26-án megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.

 

     36/2009. /II.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bercsényi utcában tervezett telekalakítást és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A képviselő-testület a 658 hrsz-ú, 38308 m2 területű ingatlanból a Bercsényi utca végén lévő, a változási vázrajzon megjelölt 4365 m2 területű ingatlanrészt – amelynek művelés alóli kivonását az ingatlan tulajdonosa előzetesen engedélyeztette – 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint kialkudott vételáron történő megvásárlását határozza el.

2.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanrész adás-vételi szerződését Gomba Község Önkormányzata, mint vevő nevében aláírja.

3.      A képviselő-testület az 1. pontban jelölt ingatlanrész vételárát a 2009. évi költségvetésben a 78/2008. (V.29.) sz. képviselő-testületi határozat 3./ pontja alapján eredeti előirányzataként jóváhagyta.

4.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 0166/8 hrsz-ú földrészlet megosztását kezdeményezze a határozat 1.sz. mellékleteit képező változási vázrajz alapján.

5.      A Képviselő-testület a telekosztáshoz szükséges megosztás során keletkezett 4.513 m2 területű földrészlet belterületbe csatolása érdekében felkéri a polgármestert a szükséges eljárás megindítására.

6.      A 660 hrsz-ú út, az 1. pontban körülírt ingatlanrész és az 5. pontban meghatározott belterületbe csatolt földrészletekből keletkezett egybefüggő terület építési telkekre és közhasználatú útra történő megosztása érdekében a szükséges eljárásokat kezdeményezze.

7.      A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott vételár megállapításának elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb az önálló helyrajzi számmal rendelkező telkek földhivatali bejegyzésétől számított 18 hónapon belül a gombai 658/11 hrsz-ú ingatlan /út/ teljes hosszában biztosítja a telkek vezetékes ivóvízhálózatra, szennyvízhálózatra és elektromos energia hálózatra történő rácsatlakozásának lehetőségét, továbbá szilárd út kiépítését.

 

Határidő:         2009. május 31.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző