Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

36/2012. /II. 9./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosító okiratát a határozat 1. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyja.

 

2.                  A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnak - a jelen határozat 1./ pontjával módosított - egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyja.

 

3.                   A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervénél a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon.

 

Határidő:             2012. február 17.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

           

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző

 

 

 

 

36/2012. (II. 9.) sz. határozat 1. sz. melléklete

Okirat nyilvántartási száma: 1/2012.PH

 

Gomba Község Polgármesteri Hivatala

Alapító Okiratának módosító okirata

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 104/2007. (X.25.) sz. határozatával alapította a Polgármesteri Hivatalt. Az alapító okirat utolsó módosítására a 129/2011. (IX.15.) sz. képviselő-testületi határozattal került sor 2011. szeptember 15-i hatállyal.

 

2012. január 1. napjától hatályba lépett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet. A költségvetési szervek alapítására és törzskönyvi nyilvántartására vonatkozó szabályozás módosulása indokolja a hatályos alapító okiratok módosítását.

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján Gomba Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:

 

1.    Az alapító okirat 4./ pontja korábbi szövegezésének hatályon kívül helyezése mellett a 4./ pont helyébe a következő szöveg lép:

 

 

4.         Alaptevékenysége:      2012. január 1-től

 

a) alaptevékenység szöveges meghatározása

 

Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

b) államháztartási szakágazati besorolása

 

841105       Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

 

c) az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása

 

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

841112 Önkormányzati jogalkotás

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

 

2.    Az alapító okirat 5-7./ pontja korábbi szövegezésének hatályon kívül helyezése mellett a 5-7./ pont helyébe a következő szöveg lép:

 

5.         „Illetékessége, működési köre:                    

 

Gomba község közigazgatási területe

 

6.         Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye, felügyeleti szerve:

 

irányító szerv neve:                             Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  irányító szerv székhelye:                     2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám

 

 felügyeleti szerve:                                Pest Megyei Kormányhivatal

 

7.         A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása

 

       önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”

 

3.    Az alapító okirat 9./ pont korábbi szövegezésének hatályon kívül helyezése mellett a 9./ pont helyébe a következő szöveg lép:

 

9.    „Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

munkaviszony

közszolgálati jogviszony”

             

 

4.    Az alapító okirat 10. pontját a képviselő-testület hatályon kívül helyezi.

 

 

 

 

Gomba, 2012. február 9.

 

 

                                P.H.

 

                                                                                                                     Lehota Vilmos          

                                                                                                                       polgármester

                                                                                              alapítói joggyakorló szerv vezető aláírása

             

Záradék:

 

A Gomba Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítását Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2012. (II.9.)  számú határozatának 1.) pontjával  2012. február 9-i hatállyal hagyta jóvá.

 

Gomba, 2012. február 9.

 

                   P.H.

 

                                                                                                         Lehota Vilmos

                                                                                                           polgármester

                                                                                  alapítói joggyakorló szerv vezető aláírása

 

 

 

 

36/2012. (II.9.) sz. határozat 2. sz. melléklete

 Okirat száma: 2/2012.PH

Alapító okirat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal:

1.    A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Megnevezése:                                Gomba Község Polgármesteri Hivatala

Székhelye:                                     2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám 

2.    Létrehozásáról rendelkező határozat:                                     

 

104/2007. (X.25.) sz. képviselő-testületi határozat

 

3.    Jogszabályban meghatározott közfeladata:    

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása.

 

4.    Alaptevékenysége:           2012. január 1-től

 

a) alaptevékenység szöveges meghatározása

 

Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

b) államháztartási szakágazati besorolása

 

841105       Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

 

c) az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása

 

682001       Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002       Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

841112       Önkormányzati jogalkotás

841126       Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841133       Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

 

5.    Illetékessége, működési köre:                

 

Gomba község közigazgatási területe

 

6.    Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye, felügyeleti szerve:

 

irányító szerv neve:                                   Gomba Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

irányító szerv székhelye:                           2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám

 

felügyeleti szerve:                                     Pest Megyei Kormányhivatal

 

7.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása

 

    önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

                       

8.    Vezetőjének megbízási rendje:  

A képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.

9.         Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

munkaviszony

közszolgálati jogviszony

 

 

Gomba, 2012. február 9.

 

 

                   P.H.

 

 

                                                                                                                     Lehota Vilmos          

                                                                                                                       polgármester

                                                                                              alapítói joggyakorló szerv vezető aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Záradék:

 

A Gomba Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2012. (II.9.)  számú határozatával 2012. február 9-i hatállyal hagyta jóvá.

 

 

Gomba, 2012. február 9.

 

 

 

                         P.H.

 

 

                                                                                                                     Lehota Vilmos          

                                                                                                                       polgármester

                                                                                              alapítói joggyakorló szerv vezető aláírása