Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 13-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

36/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Centenáriumi Emlékbizottság pályázatában rejlő önkormányzati lehetőségre vonatkozó előterjesztést és az előkészített határozati javaslat 1. pontjának kiegészítésére vonatkozóan az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által meghirdetett KKETTKK-CP-02 jelű pályázat benyújtásához előkészített határozati javaslatban a támogatási kérelem összegét 4 millió Ft-ban határozza meg.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző