Vissza

 

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

37/2012. /II. 9./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosító okiratát a határozat 1. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyja.

 

2.                  A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda - a jelen határozat 1./ pontjával módosított - egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyja.

 

3.                   A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervénél a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon.

 

Határidő:             2012. február 17.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző

 

 

 

 

37/2012. (II. 9.) sz. határozat 1. sz. melléklete

Okirat nyilvántartási száma: 3/2012.óvoda

 

GÓLYAFÉSZEK ÓVODA

Alapító Okiratának módosító okirata

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 125/2005. (X.27.) sz. határozatával alapította a Gólyafészek Óvodát. Az alapító okirat utolsó módosítására a 106/2011. (VI.30.) sz. képviselő-testületi határozattal került sor 2011. szeptember 1-i hatállyal.

 

2012. január 1. napjától hatályba lépett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet. A költségvetési szervek alapítására és törzskönyvi nyilvántartására vonatkozó szabályozás módosulása indokolja a hatályos alapító okiratok módosítását.

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Gólyafészek Óvoda alapító okiratát az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése, valamint  a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:

 

1.    Az alapító okirat 4./ pontja korábbi szövegezésének hatályon kívül helyezése mellett a 4./ pont helyébe a következő szöveg lép:

 

 

„4.  Alaptevékenysége:      2012. január 1-től

 

a) alaptevékenység szöveges meghatározása

 

Óvodai nevelés biztosítása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, melynek során az óvoda ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. 

 

b) államháztartási szakágazati besorolása

 

851020       Óvodai nevelés

 

c) az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása

 

682001       Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

851000       Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

851011       Óvodai nevelés, ellátás

851012       Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

                   /ezen belül az enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége; valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelés/

856011       Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

                    /ezen belül logopédiai ellátás/

856099       Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

562912       Óvodai intézményi étkeztetés

562917       Munkahelyi étkeztetés”

 

2.    Az alapító okirat 5./ pontja korábbi szövegezésének hatályon kívül helyezése mellett a 5./ pont helyébe a következő szöveg lép:

 

„5. Illetékessége, működési köre:                        

 

    Gomba község közigazgatási területe”

 

3.    Az alapító okirat 7-15./ pontjai korábbi szövegezésének hatályon kívül helyezése mellett a 7-15./ pontok helyébe a következő szöveg lép:

 

7.    „A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása

 

    önállóan működő költségvetési szerv

     Pénzügyi gazdasági feladatait Gomba Község Polgármesteri Hivatala látja el.

             

8.    Vezetőjének megbízási rendje:       

A képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő intézményvezetőt bíz meg. A megbízás határozott időre szól.

9.    Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

közalkalmazotti jogviszony

10.                  Fenntartó neve és címe:

neve:                                                Gomba Község Önkormányzata

címe:                                                            2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám

11.                  Az intézmény típusa:

többcélú intézmény (óvoda, logopédiai intézet)

12.                  A feladatellátást szolgáló vagyon:                

A költségvetési szerv feladatellátásához szükséges feltételeket (vagyont) az önkormányzat biztosítja. A vagyon feletti rendelkezés jogát a költségvetési szerv az önkormányzat rendelete szerint gyakorolja. A gazdálkodással összefüggő jogosítványokat az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

13.                  Maximális gyermeklétszám:

     5 csoportban        125 fő.

     A fenntartó engedélyével a maximális gyermeklétszám + 20 %-kal növelhető legfeljebb 150 főre.          

14.                  Az intézmény képviseletére jogosult személyek:

     Dr. Zimonyi Károlyné                      intézményvezető

     Tóthné Szegedi Judit                        intézményvezető-helyettes

 

15.                  A költségvetési szerv OM azonosítója:

        033015”

 

 

4.    Az alapító okirat 16. pontját a képviselő-testület hatályon kívül helyezi.

 

 

 

 

Gomba, 2012. február 9.

 

 

                                P.H.

 

                                                                                                                     Lehota Vilmos          

                                                                                                                       polgármester

                                                                                              alapítói joggyakorló szerv vezető aláírása

             

Záradék:

 

A Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítását Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2012. (II.9.) számú határozatának 1.) pontjával 2012. február 9-i hatállyal hagyta jóvá.

 

Gomba, 2012. február 9.

 

                   P.H.

 

                                                                                                         Lehota Vilmos

                                                                                                           polgármester

                                                                                  alapítói joggyakorló szerv vezető aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

37/2012. (II.9.) sz. határozat 2. sz. melléklete

 Okirat száma: 4/2012.óvoda

Alapító okirat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése szerinti tartalommal:

 

1.    A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Megnevezése:                                Gólyafészek Óvoda

Székhelye:                                     2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 6. szám 

2.    Létrehozásáról rendelkező határozat:                                     

 

125/2005. (X.27.) sz. képviselő-testületi határozat

 

3.    Jogszabályban meghatározott közfeladata:    

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-ában meghatározott közoktatási feladatok ellátása

 

4.    Alaptevékenysége:           2012. január 1-től

 

a) alaptevékenység szöveges meghatározása

 

Óvodai nevelés biztosítása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, melynek során az óvoda ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. 

 

b) államháztartási szakágazati besorolása

 

851020       Óvodai nevelés

 

c) az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása

 

682001       Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

851000       Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

851011       Óvodai nevelés, ellátás

851012       Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

                   /ezen belül az enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége; valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelés/

856011       Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

                    /ezen belül logopédiai ellátás/

856099       Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

562912       Óvodai intézményi étkeztetés

562917       Munkahelyi étkeztetés

 

5.    Illetékessége, működési köre:                

 

Gomba község közigazgatási területe

 

6.    Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:

 

irányító szerv neve:                                   Gomba Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete

irányító szerv székhelye:                           2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám

 

7.    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása

 

    önállóan működő költségvetési szerv

     Pénzügyi gazdasági feladatait Gomba Község Polgármesteri Hivatala látja el.

                       

8.    Vezetőjének megbízási rendje:  

A képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő intézményvezetőt bíz meg. A megbízás határozott időre szól.

9.         Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

közalkalmazotti jogviszony

 

10.     Fenntartó neve és címe:

 

neve:                                                          Gomba Község Önkormányzata

címe:                                                         2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám

 

11.     Az intézmény típusa:

többcélú intézmény (óvoda, logopédiai intézet)

 

12.     A feladatellátást szolgáló vagyon:                  

A költségvetési szerv feladatellátásához szükséges feltételeket (vagyont) az önkormányzat biztosítja. A vagyon feletti rendelkezés jogát a költségvetési szerv az önkormányzat rendelete szerint gyakorolja. A gazdálkodással összefüggő jogosítványokat az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

13.     Maximális gyermeklétszám:

  5 csoportban        125 fő.

  A fenntartó engedélyével a maximális gyermeklétszám + 20 %-kal növelhető legfeljebb 150 főre.  

 

14.     Az intézmény képviseletére jogosult személyek:

  Dr. Zimonyi Károlyné                intézményvezető

  Tóthné Szegedi Judit                  intézményvezető-helyettes

15.     A költségvetési szerv OM azonosítója:

        033015

 

 

Gomba, 2012. február 9.

 

 

                                P.H.

 

                                                                                                                     Lehota Vilmos          

                                                                                                                       polgármester

                                                                                              alapítói joggyakorló szerv vezető aláírása

             

Záradék:

 

A Gólyafészek Óvoda alapító okiratát Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2012. (II.9.)  számú határozatával 2012. február 9-i hatállyal hagyta jóvá.

 

Gomba, 2012. február 9.

 

                   P.H.

 

                                                                                                                     Lehota Vilmos

                                                                                                                       polgármester

                                                                                              alapítói joggyakorló szerv vezető aláírása