Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 13-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

37/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Centenáriumi Emlékbizottság pályázatában rejlő önkormányzati lehetőséget és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által meghirdetett KKETTKK-CP-02 jelű pályázat alapján Gomba Község Önkormányzata nevében 4 millió forint összegű támogatási kérelmet nyújtson be az alábbi tartalommal:

a.       az első világháborús emlékmű helyreállítása és visszahelyezése az 1 Hrsz-ú ingatlan területére,

b.      a második világháborús emléktábla által felsorolt nevek elhelyezése az 1 Hrsz-ú ingatlanon felállított emlékmű-csoporton,

c.       az emlékmű környezetének méltó kialakítása.

 

2.) A képviselő-testület a pályázathoz 500.000,- Ft saját erőt biztosít a költségvetési céltartalék terhére.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző