Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 37/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a DAKÖV Kft. megkeresésére vonatkozó képviselői indítványt és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy DAKÖV Kft-től kérjen választ arra, hogy miért változott meg a közelmúltban az általuk szolgáltatott ivóvíz minősége.

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérje fel a DAKÖV Kft-t, hogy nyújtson tájékoztatást arról, hogy mikor történt meg a településen a ivóvíz-hálózat öblítése az általuk nyilvántartott – válaszukban tételesen felsorolandó – tűzcsapok környezetében.

 

Határidő:           2015. március 15.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

   

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző