Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 26-án megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

     38/2009. /II.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Pataky Lászlóné ingatlan vásárlásra irányuló kérelmét és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület a Pataky Lászlóné ingatlan vásárlásra irányuló kérelme kapcsán történő döntéshozatalt az érintett ingatlan nyilvántartásbeli helyzetének tisztázásáig elnapolja.

 

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vételi ajánlatot tevő Pataky Lászlónét ajánlati összeg megjelölésére kérje fel.

 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Határidő: értelemszerűen

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző