Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

38/2012. /II. 9./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szemők Balázs téren az önkormányzat tulajdonában álló 6/3 és 6/4 valamint a 6/5 hrsz-ú ingatlanok telekalakítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő 7 hrsz-ú ingatlannal össze kívánja vonni a szintén önkormányzati tulajdonban álló 6/3 és 6/4 valamint a 6/5 hrsz-ú ingatlanok Szemők Balázs teret érintő részét.

2.                   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítás érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő:             értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

           

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző