Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 13-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

38/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az életjáradéki kérelemmel kezdeményezett eljárás folytatásának lehetőségét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési fedezet hiányában nem él a 806 Hrsz-ú ingatlan tulajdonosai által kezdeményezett életjáradéki szerződés megkötésének lehetőségével.

 

2.)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelmezőket a döntésről értesítse.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző