Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 26-án megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

   

 

     39/2009. /II.26./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009. évi közfoglalkoztatási tervre vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a határozat melléklete szerinti 2009. évi közfoglalkoztatási tervet elfogadja.

2.      Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott tervnek a Magyar Államkincstár részére történő megküldésére intézkedjen.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző

 

 

 

                                                              

Közfoglalkoztatási terv             Közfoglalkoztatási terv mellékletei