Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

39/2012. /II. 9./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tóparton az önkormányzat tulajdonában álló hrsz-ú ingatlan telekalakítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 199/2011. (XII.15.) sz. határozat szerint a tóparton 0162 hrsz-ú és 0166/50 hrsz-ú földrészletek módosított vázrajz alapján történő határrendezése során a földhivatalban a Horgász Egyesület tulajdonában lévő útra telki szolgalmi jog helyett közforgalom számára megnyitott magánút kerüljön bejegyzésre.

2.                   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított döntés végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő:             értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző