Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 13-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

39/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az életjáradéki konstrukció helyett választható megoldásokat és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elkészíttetett értékbecslés alapján a 806 hrsz-ú ingatlan 10%-os tulajdoni arányának megszerzésére 280.000,- Ft összegben vételi ajánlatot tesz.

2.)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy elfogadott vételi ajánlat esetén a 806 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaival az ingatlanrészre vonatkozó adásvételi szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

3.)    A Képviselő-testület az ingatlanrész vételárát, az ügyvédi munkadíjat, valamint a tulajdoni bejegyzéshez szükséges földhivatali díjat az általános tartalék terhére biztosítja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző