Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 5-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:

 

 

 

     3/2009. /II.5./ sz. határozat

 

 

     Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez javasolt csatlakozást, és az alábbi döntést hozta:

 

A képviselő-testület kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez. A Szövetség alapszabályában foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A tagdíj fedezetét évente a Polgármesteri Hivatal költségvetése terhére biztosítja. A képviselő-testület az Önkormányzat képviseletével Lehota Vilmos polgármestert bízza meg, és felkéri a polgármestert a csatlakozással kapcsolatos teendők ellátására.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző