Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 14-én megtartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

3/2015. (I. 14.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda közalkalmazottainak cafetéria juttatására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A képviselő-testület jóváhagyja a Gólyafészek Óvodával közalkalmazotti jogviszonyban állók cafetéria szabályzatát a 2014. évi szövegezés tárgy évre történő aktualizálásával.

2.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző