Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 26-án megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

   

 

     40/2009. /II.26./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Tibor 0298/4 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra tett vételi ajánlatát és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a vételi ajánlat tárgyában a döntését a 2009. március 26-i ülésre elnapolja.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a kérelmezőt tájékoztassa.

3.      A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 0298/4 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanon lévő erdőre esetlegesen benyújtható vágási engedéllyel /ritkítással/ kapcsolatban az illetékes szerveknél tájékozódjon, s a soron következő ülésen erről nyújtson tájékoztatót.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző