Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésén 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

40/2012. /II. 9./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 21 Tápió-menti település autentikus népdalait és népzenéjét tartalmazó hanghordozó megjelentetésének támogatására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület 100.000,- Ft-tal támogatja a 21 Tápió-menti település autentikus népdalait és népzenéjét tartalmazó dupla CD megjelenését.

2.                  A Képviselő-testület a támogatást a népzenei dupla CD kiadója, a tápiószentmártoni Szivárvány Alapítvány részére támogatási szerződés alapján biztosítja.

3.                   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést megkösse, s az 1 pontban meghatározott támogatás összegének a Szivárvány Alapítvány részére történő átutalásáról gondoskodjon.

 

Határidő:             értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző