Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 13-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

40/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta a 124/1 hrsz-ú ingatlan felajánlásával kapcsolatos tájékoztatást és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)   A Képviselő-testület a 124/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak a tulajdonjoguk önkormányzatra történő térítésmentes átruházására vonatkozó felajánlását elfogadja, amennyiben azt a tulajdonosok az önkormányzat részére írásban benyújtják.

2.)   A Képviselő-testület vállalja az átruházással kapcsolatos ügyvédi- és földhivatali költségeket az általános tartalék terhére.

 

Határidő_ értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző