Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. március 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     41/2009. /III.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-i nyilvános ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint fogadja el azzal, hogy az önkormányzati vagyonnal való rendelkezés miatt az Egyebek napirend 7. alpontjaként tárgyalásra kerülő előterjesztést - az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2007. (XI.27.) sz. rendelet 31. § (1) bekezdés b) pontja alapján - zárt ülés keretei között tárgyalja meg.

 

 

              Határidő:    azonnal

              Felelős:       Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző