Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 25-én megtartott nyilvános  ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     41/2010. /II.25./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a „GOMBA KÖZSÉGÉRT” Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezete alapító okiratának módosítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./     Gomba Község Önkormányzata - mint alapító - a határozat 1. sz. mellékletében foglalt szövegezéssel jóváhagyja a „GOMBA KÖZSÉGÉRT” Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezete alapító okiratának módosítását.

 

2./     A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges okiratok benyújtásával kezdeményezze a Pest megyei Bíróságon az 1./ pontban meghatározott alapítványra vonatkozó változások átvezetését.

 

Határidő: 2010. március 5.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

 

 

1. sz. melléklet a 41/2010. (II.25.) sz. határozathoz

 

  

„Gomba Községért” Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezete alapító okirata

(Egységes szerkezetbe foglalva

az alapító 41/2010. (II.25.) sz. határozatával jóváhagyott módosítás szerint)

I. Bevezető

 

Gomba Község Önkormányzata (továbbiakban: Alapító) a 2000. szeptember 20-án kelt alapító okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/A § és az 1997. évi CLVI törvényben foglaltak szerint közalapítványt hozott létre közhasznú szervezetként - a Pest Megyei Bíróságnak az 1975/2000. megyei nyilvántartási szám alatt 2000. október 12-én jogerőre emelkedett 60394/1999.4 sz. határozatával 64872/1999. országos nyilvántartásbeli azonosítóval bejegyzett - alapító okiratban foglaltak szerint:

II. Az alapító adatai

 

II.1      Az alapító neve:                     Gomba Község Önkormányzata

 

II.2      Az alapító székhelye:             2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

 

II.3      Az alapító képviselője:           Gomba Község mindenkori polgármestere

III. Az Alapítvány neve

 

III.1    Az Alapítvány neve:             „Gomba Községért”

Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezete

III.2    Az Alapítvány

            rövidített neve:                       „GOMBA KÖZSÉGÉRT” Közalapítvány

IV. Az Alapítvány céljai

 

IV.1    Közoktatási (iskola, óvoda) intézmények működési feltételeinek javítása, elősegítése.

 

IV.2    Új és korszerű pedagógiai programok bevezetése.

 

IV.3    Közművelődési színterek működési feltételeinek javítása, elősegítése.

 

IV.4    A község egészségügyi ellátásának fejlesztése.

 

IV.5    Környezetvédelmet célzó beruházások támogatása, anyagi háttér biztosítása.

 

IV.6    Közösségi rendezvények szervezése, anyagi háttér biztosítása.

 

IV.7    Szakmai és egyéb pályázatokhoz szükséges anyagi háttér biztosítása.

 

IV.8    Sporttevékenység támogatása.

 

IV.9    Lakosság információval történő ellátásának szervezése, anyagi háttér biztosítása.

 

IV.10  Infrastruktúra fejlesztését célzó beruházások támogatása, anyagi háttér biztosítása.

 

IV.11  Közrend, közbiztonság javításának elősegítése.

V. Az Alapítvány közhasznú jogállása

 

V.1      Az Alapítvány - mint közhasznú szervezetté minősíthető szervezet - közhasznú jogállását a közhasznúsági nyilvántartásba vétellel szerzi meg. [Ksz. 3. §]

 

V.2      Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. [Ksz. 4. § (1) bek. b) pont]

 

V.3      Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. [Ksz. 4. § (1) bek. c) pont]

 

V.4      Az Alapítvány politikamentes, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem kér és nem fogad el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, helyi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. [Ksz. 4. § (1) d) pont]

 

V.5.     Az Alapítvány legfőbb szervének ülései nyilvánosak. [Ksz. 7. § (1) bekezdés]

 

V.6      Az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket kívánja végezni a célok elérése érdekében:

V.6.1   Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme (Ksz. 26.§ c., 1-2. és 11-12. pontok)

V.6.2   Írott és elektronikus sajtó kiadása, terjesztése, kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása, valamint a műemlékvédelem, természet-, állat-, és környezetvédelem, községi infrastruktúra-fejlesztés (Ksz. 26.§ c., 5-9. pontok)

V.6.3   Tudományos tevékenység, és kutatás, valamint a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Ksz. 26.§ c., 3. és 4. pont)

V.6.4   Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység (Ksz. 26.§ c., 13. pont)

V.6.5   Gyermek- és ifjúságvédelem (Ksz. 26.§ c., 10. pont)

V.6.6   Sport (a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével) (Ksz. 26.§ c., 14. pont)

V.6.7   Közbiztonsági tevékenység, közrend közbiztonság elősegítése (Ksz. 26.§ c., 13. és 23. pont)

V.6.8   Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, valamint a gyógyító vagy egészségügyi rehabilitációs tevékenység (Ksz. 26.§ c., 1. pont)

VI. Az Alapítvány céljára rendelt vagyon és annak felhasználási módja

 

VI.1    Az Alapító a „Gomba Községért” Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezete (továbbiakban: Alapítvány) javára - az alapítványi célok megvalósításához - 1.000.000,- forint  azaz egymillió forint induló vagyont rendelt készpénz formájában.

 

VI.2    Az alapító okirat aláírásával egyidejűleg az Alapító megnyitotta az Alapítvány bankszámláját, amelyen elhelyezte az Alapítvány induló vagyonát.

 

VI.3    Az induló vagyon fedezetet nyújt az Alapítvány működésének megkezdéséhez szükséges kiadásokhoz.

 

VI.4    Az Alapítvány induló vagyonát növeli:

VI.4.1 az alapítványhoz csatlakozó bel- és külföldi magán- és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok befizetései és egyéb ingó, ingatlan vagy vagyoni jellegű hozzájárulásai;

VI.4.2 -az alapítványi vagyon után járó kamat, részesedés, osztalék, árfolyam-nyereség és egyéb hozadékok;

VI.4.3 az Alapítvány vállalkozási tevékenységéből származó nyereség vállalkozás bővítésére fel nem használt része;

VI.4.4 az állami költségvetésből és egyéb állami forrásból az Alapítvány céljaira befizetett összeg.       

 

VI.5    Az Alapítvány vagyona a VI.1 pontban meghatározott induló vagyonból, továbbá a VI.4 pontban megjelölt vagyonnövekményt eredményező vagyonelemekből áll.

VI.5.1 Az Alapítvány vagyona csak az alapító okiratban megjelölt célokra használható fel.

VI.5.2 Az Alapítvány vagyonából kell fedezni a működésével kapcsolatos kiadásokat, szükséges ráfordításokat, illetve költségeket is.

VI.6    Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében a VI.5 pontban meghatározott vagyon használható fel.

 

VI.7.   A gazdálkodás során elért eredmény nem osztható fel, az csupán az V.6. pontban rögzített közhasznú tevékenységekre fordítható.

 

VI.8    Az ingó, ingatlan vagy egyéb vagyoni jellegű felajánlások elfogadásáról az Alapítvány legfőbb szerve dönt.

 

VI.9    Az Alapítvány részére történő befizetés és bármilyen más jellegű felajánlás nem kérhető, nem követelhető vissza.

VI.10  Az Alapítvány kezelő szerve a mindenkor rendelkezésre álló vagyon terhére ítélhet oda nyílt, vagy meghívásos pályázatok alapján ösztöndíjat, egyszeri vagy huzamosabb időre szóló anyagi támogatást, hozzájárulást az Alapítvány közérdekű céljait szolgáló tevékenységet kifejtő természetes vagy jogi személyek részére.

VI.11. Az Alapítvány vagyona az Alapítvány megszűnése esetén az alapítót illeti.

VII. Az Alapítvány székhelye

 

Az Alapítvány székhelye:      2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

VIII. Az alapítványhoz való csatlakozás lehetősége, és feltételei

 

VIII.1 Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel-vagy külföldi, természetes vagy jogi személy vagyonrendeléssel vagy más, az Alapítvány céljának megvalósításához alkalmas hozzájárulással csatlakozhat.

 

VIII.2 Az alapító az ismertetett célokat elfogadó és támogató községi lakosokat, bel- és külföldi gazdálkodó és társadalmi szervezeteket, kutató- és szellemi műhelyeket, a településért tenni akaró és tudó személyeket, a szellemi és kulturális élet jeles személyiségeit csatlakozásra hívja fel.

 

VIII.3 Az Alapítványhoz bárki csatlakozhat, aki annak céljaival egyetért, azt anyagi- vagy bármely más eszközzel támogatni kívánja.

IX. Az Alapítvány kezelő szerve - a kuratórium

 

IX.1    Az Alapítvány kezelő szerve a kuratórium, mely egyben - a Ksz. 26. § f) pontja alapján - az Alapítvány legfőbb szerve is.

 

IX.2.1 A kuratórium működési helye: az Alapítvány székhelye.    

IX.2.2 A kuratórium képviseli az Alapítványt. [Ptk. 74/C. (1) bek.]

IX.2.3 A kuratórium tagjait és elnökét az alapító kéri fel és bízza meg.

IX.2.4 A kuratórium 5 (öt) tagból áll.

 

IX.3    A kuratórium hatásköre:

IX.3.1 Gondoskodik az Alapítvány kitűzött céljainak megfelelő működésről;

IX.3.2 Gondoskodik az alapítványi vagyon lehetőség szerinti gyarapításáról, biztosítja annak leggondosabb kezelését és minden tőle telhetőt megtesz a csökkenő vagyon pótlására;

IX.3.3 Kiírja a pályázatokat, dönt a pályázati feltételekről;

IX.3.4 Meghirdeti az ösztöndíjakat, dönt az ösztöndíjak odaítéléséről;

IX.3.5 Dönt az Alapítvány éves tervéről és költségvetéséről, valamint a mérleg jóváhagyásáról;

IX.3.6 Dönt az alapítványi kiadásokról;

IX.3.7 Kezdeményezheti kuratóriumi tag visszahívását;

IX.3.8 Kezdeményezheti az Alapító Okirat módosítását, az Alapítvány megszüntetését;

IX.3.9 Dönt az Alapítvány részére tett ingó-, ingatlan vagyon és vagyoni értékű jog elfogadásáról.

 

IX.4.1 A kuratóriumot az elnök vezeti, aki egyben az Alapítvány képviselője is.

IX.4.2 A kuratórium elnöke az Alapítvány nevében kötelezettségeket vállalhat. A bankszámla felett egy további kuratóriumi taggal közösen rendelkezik. A kuratórium elnöke akadályoztatása esetére a bankszámla feletti rendelkezésre - teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással - feljogosíthatja a kuratórium bármely két tagját.

 

IX.5.1 A kuratórium tagjai teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznak arról, hogy vállalják a kuratóriumi tagságot, továbbá arról, hogy velük szemben a Ptk. 74/C § (3) bekezdésében és a Ksz. 8-9. §-aiban meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

IX.5.2 A kuratórium tagjai személyes közreműködésükért díjazásra, semmilyen jogcímen nem tarthatnak igényt. A feladatuk ellátásával kapcsolatosan felmerült és igazolt költségeiket az Alapítvány kérelmükre megtérítheti.

IX.5.3 A kuratórium tagjának közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, élettársa nem lehet az Alapítvány alkalmazottja és részére személyi jellegű ráfordítás /2000. évi C. tv. 79. § (1) bekezdés/ nem teljesíthető.

 

IX.6.1 A kuratóriumi tagság megszűnik:

a)      az Alapítvány megszűnésével,

b)      a tag lemondásával,

c)      a tag halálával,

d)     a tag visszahívásával, abban az esetben, amennyiben a tag tevékenysége az Alapítvány működését, célját veszélyezteti.

IX.6.2 A tagság megszűnése esetén az alapító új tagot kér fel és bíz meg.

 

IX.7    Az alapító megbízása és a tisztségre felkért személyek IX.5.1 pontban foglaltaknak megfelelő nyilatkozatai alapján a kuratórium tagjai:

      A kuratórium elnöke:             Balla Dezsőné (születési neve: Bóka Borbála)

                             lakcíme:          2217 Gomba, Rákóczi u. 9.

              tagja:               Bóka József

                               lakcíme:          2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 27.

                               tagja:               Czibula László

                               lakcíme:          2217 Gomba, Bartók Béla u. 17.

                               tagja:               Dr. Darabos Gábor

                               lakcíme:          2217 Gomba, Liliom u. 70.

                               tagja:               Dr. Molnár Lajos

                               lakcíme:          2217 Gomba, Gombai u. 65.

IX.8    A kuratórium ülésezésének gyakoriságára:

IX.8.1 A kuratórium évente kötelezően legalább egy ülést tart.

IX.8.2 A kuratórium ülését - amennyiben az Alapítvány érdeke megkívánja -, az elnök bármikor összehívhatja.

IX.8.3 Köteles az elnök az ülést összehívni, ha azt két kuratóriumi tag írásban kéri. Amennyiben az elnök a kérelemnek 8 napon belül nem tesz eleget, úgy a kérelmező két tag is összehívhatja az ülést.

 

IX.9    A kuratórium ülései összehívásának rendje, a napirend közlésének módja:

IX.9.1 A kuratórium összehívása írásos meghívóban történik.

IX.9.2 A meghívók elküldése és a kuratórium ülésének napja között 15 napnak el kell telnie.

IX.9.3 A meghívónak tartalmazni kell: az ülés helyét, időpontját és napirendjét.

IX.9.4 A napirend közlése a fentiek szerint a meghívóban történik.

IX.9.5 Szabályosnak kell tekinteni a kuratórium összehívását akkor is, ha külön írásos meghívó nélkül az ülésen valamennyi tag megjelenik és egyhangúan hozzájárul a javasolt napirendek megtárgyalásához. Ezt a tényt az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.

 

IX.10     A kuratórium ülései nyilvánosak.

IX.10.1 A kuratórium munkarendje:

IX.10.2  A kuratórium éves munkatervet készít, amelyet a tárgyév február 28. napjáig tájékoztató jelleggel megküld az alapító részére.

IX.10.3  A munkaterv mellékletét képezi az Alapítvány éves költségvetése és az előző gazdasági év mérlege, eredmény-kimutatása.

 

IX.11     A kuratórium határozatképessége és határozathozatalának módja:

IX.11.1  A kuratórium határozatképességéhez legalább három tag jelenléte szükséges.

IX.11.2  Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

IX.11.3 A kuratórium a közhasznúsági jelentést titkos szavazással, legalább három kuratóriumi tag egybehangzó szavazatával fogadja el.

IX.11.4  A kuratórium titkos szavazással, legalább 4 kuratóriumi tag egybehangzó szavazatával hozhat olyan vagyoncsökkenést eredményező döntést, melynek következtében az Alapítvány vagyona az induló vagyon mértéke alá csökken.

 

IX.12.1  Az alapító létrehozza az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére jogosult szervként az Ellenőrző Bizottságot.

 

IX.13  A kuratórium vagy annak tagja által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felel. A kuratórium tagja az általa e minőségében az alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

IX.14. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, élettársa (együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

 

IX.15  Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása

IX.15.1  A kuratórium elnöke évente egy alkalommal - az alapító éves munkatervében meghatározott időpontban, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig - tájékoztatja az alapítót az Alapítvány éves tevékenységéről (a továbbiakban: tájékoztató).

IX.15.2  A kuratórium elnöke gondoskodik továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámoló (a továbbiakban: számviteli beszámoló) elkészítéséről, véleményeztetéséről és közzétételéről.

IX.15.3  Az éves számviteli beszámolóval egyidejűleg a kuratórium elnöke intézkedik a - a Ksz. 19. § (3) bekezdésében rögzített tartalmi követelményeknek megfelelő -közhasznúsági jelentés elkészítésére is, melynek elfogadása a kuratórium, jóváhagyása pedig az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

IX.15.4  A számviteli beszámolót, illetve a közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő év május 31-ig kell elkészíteni, elfogadni és az ellenőrző bizottság véleményével ellátva az alapító elé terjeszteni jóváhagyásra.

IX.15.5  A fentieken túlmenően a kuratórium elnöke gondoskodik a jóváhagyott közhasznúsági jelentés közzétételéről a Ksz. 19. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-ig.

 

IX.16     A kuratórium döntéseinek nyilvántartása

IX.16.1  A Kuratóriumi ülésen hozott határozatokat folyamatos sorszámozással kell ellátni az alábbiak szerint:

döntés száma/meghozatal éve (dátum – hónap, nap) Kuratóriumi Határozat

IX.16.2  A határozatokat az ülésről készült jegyzőkönyvbe kell foglalni, valamint a határozatok jegyzőkönyvi kivonatáról külön nyilvántartást kell vezetni. (Kuratóriumi határozattár)

IX.16.3  A határozatra vonatkozóan a kuratóriumi ülésről készült jegyzőkönyvi kivonatnak tartalmaznia kell a döntés számán és pontos szövegén kívül a döntés végrehajtásáért felelős Kuratóriumi tag nevét, (amennyiben van) a határidőt, valamint a döntés mellett és ellen szavazók számarányát. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a döntés hatályát is.

 

IX.17. A kuratórium döntéseiről az érintettek a kuratórium elnökének írásbeli értesítésével, tértivevényes küldeményben értesülnek. A kuratórium döntései nyilvánosak. A kuratórium elnöke intézkedik a döntések nyilvánosságra hozataláról Gomba Község Önkormányzatának hivatalos honlapján, illetve a Községháza hirdetőtábláján. (Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám alatt)

 

IX.18.1  Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a kuratórium elnöke betekintést a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint biztosít.

IX.18.2  Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokról saját költségére bárki másolatot készíthet.

 

IX.19.1  Az Alapítvány annak érdekében, hogy működésének széles körű megismerését lehetővé tegye, és folyamatosan támogatást gyűjtsön, tevékenységét folyamatosan publikálja, népszerűsíti, beszámolóit nyilvánosságra hozza.

IX.19.2  A közhasznúsági jelentést bárki megtekintheti, abból saját költségére másolatot készíthet, az elfogadástól számított 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő június 30-ig a kuratórium elnöke azt nyilvánosan közzé teszi Gomba Község Önkormányzatának hivatalos honlapján, illetve a Községháza hirdetőtábláján. (Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám alatt)

 

X. Az Alapítvány működése

 

X.1      Az Alapítvány jogi személy.

X.2      Az Alapítvány szervezeti egység nélkül működik.

XI. Az Alapítvány gazdálkodása

 

XI.1    Az Alapítvány gazdálkodására a Ptk. 74/B § (6) bekezdése alapján az egyesület gazdálkodására vonatkozó szabályok [Ptk. 62. § (3) bek.] az irányadók.

XI.2    A gazdálkodás általános szabályait a fentieken túlmenően a Ksz. 14-17 §-ai, továbbá az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet rögzíti.

XII. Az Alapítvány felügyelő szerve - az Ellenőrző Bizottság

 

 

XII.1   Az Ellenőrző Bizottság (továbbiakban: Bizottság) létszáma 3 fő.

 

XII.2   A Bizottság az Alapítvány vezető szervétől elkülönült felügyelő szervezetnek minősül.

 

XII.3   A Bizottság tagjait az alapító kéri fel és bízza meg.

 

XII.4   Az Ellenőrző Bizottság tagjai:

Elnök:               név:                 Rikter Györgyné

                        lakcím:            2217 Gomba, Szőlő utca 7.

Tagjai:             név:                 Bokros Imre

                        lakcím:            2217 Gomba, Rákóczi utca 101.

                        név:                 Pásztor Barnabás

                        lakcím:            2217 Gomba, Petőfi utca 18.

 

XII.5.  Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

 

XII.6     Az Ellenőrző Bizottság hatásköre:

XII.6.1  A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

XII.6.2  A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

XII.6.3  A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

XII.6.4  Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

XII.6.5  Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

 

XII.7     Az Ellenőrző Bizottság működésére vonatkozó szabályok

XII.7.1  Az Ellenőrző Bizottság évente köteles legalább egy ülést tartani.

XII.7.2  Az Ellenőrző Bizottság ülését - amennyiben az Alapítvány érdeke megkívánja - az elnök bármikor összehívhatja.

XII.7.3  Köteles az elnök az ülést összehívni, ha azt két Ellenőrző bizottsági tag írásban kéri.

XII.7.4  Amennyiben az elnök a kérelemnek 8 napon belül nem tesz eleget, úgy a kérelmező két tag is összehívhatja az ülést.

 

XII.8     Az ülések összehívásának rendje és a napirend közlésének módja:

XII.8.1  Az Ellenőrző Bizottság ülésének összehívása írásos meghívóval történik. A meghívók elküldése és az ülés napja között 15 napnak el kell telnie, kivéve, ha az ülés összehívására halasztást nem tűrő, rendkívüli esemény miatt kerül sor. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját és napirendjét,

XII.8.2  Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak.

XII.8.3  Az Ellenőrző Bizottság határozatképességéhez legalább 3 tag jelenléte szükséges. Szavazatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

XII.8.4  Az Ellenőrző Bizottság a jogszabályok, valamint jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek keretei között működésére vonatkozó ügyrendjét maga állapítja meg.

XIII. Záró rendelkezések

 

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló, többször módosított 1997. évi CLVI. törvény, az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992. (VII.23.) Korm. rendelet, továbbá az alapítványokra és azok működésére vonatkozó mindenkor hatályos egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak

 

Gombán, 2000. szeptember hó 20. napján.

Gomba Község Önkormányzat

                                                alapító

 

                                              Kis József sk.

                                              polgármester

Záradék:

 

Alapító a 2010. február 25-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot - mint az akaratának mindenben megfelelőt annak megismerése után hagyta jóvá a 41/2010. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozatával, a határozat 1. sz. mellékleteként.

 

Gomba, 2010. február 25.

 

 

                                                                       Lehota Vilmos

                                                                       polgármester