Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

41/2012. /II. 9./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Ledniczki Tibor egyéni vállalkozóval hulladékkezelési közszolgáltatásra kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület a Ledniczki Tibor egyéni vállalkozóval hulladékkezelési közszolgáltatásra kötött közszolgáltatási szerződést 2012. december 31. napjáig változatlan feltételekkel meghosszabbítja.

2.                  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés módosítását az önkormányzat nevében és képviseletében aláírja.

 

Határidő:             értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző