Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 41/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának folyamatáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Gomba község Integrált Településfejlesztési Stratégiájának összeállítására, valamint a hozzá szükséges megalapozó vizsgálat, településfejlesztési koncepció, alátámasztó javaslat és településszerkezeti terv elkészítésére nyilvános kiírással kérjen be árajánlatokat.

2.        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont alapján bekért és beérkezett árajánlatokat mellékelve terjesszen be döntési javaslatot a munka megrendeléséhez szükséges fedezet biztosításáról és a munka megrendeléséről a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző