Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. március 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     42/2009. /III.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy egy levélben fejezze ki köszönetét a Március 15-i ünnepségen műsort adó harmadikos osztályoknak, és a betanító pedagógusoknak.

                                                                                        

Határidő:         értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

             

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző