Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 42/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a gombai kastélyok tulajdonosainak megkeresésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta.

 

1.      A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében keresse meg a gombai kastélyok tulajdonosait, és kérjen tájékoztatást azok hasznosítására vonatkozó tulajdonosi elképzelésekről.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő ülésen nyújtson a gombai kastélyok tulajdonosaitól érkezett válaszokról nyújtson tájékoztatást.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző