Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 13-án megtartott  zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

43/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Szluka Károlyné fellebbezésének elbírálására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 29/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet előírásainak figyelembe vételével -  a Szociális- és Gyámügyi Bizottsága 8/2014. (I. 24.) számú határozatát helyben hagyja, s egyben Szluka Károlyné fellebbezését - melyet a 8/2014. (I. 24.) számú határozat ellen nyújtott be - elutasítja.

2.   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Szluka Károlynét alakszerű határozatban tájékoztassa.

 

Határidő:   2014. február 28.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző