Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

43/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi vállalkozási tervének jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1)      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft 2015. évi vállalkozási tervét 3.913 eFt nettó bevétellel, az ezt terhelő 2.949 eFt-os önköltséggel, és így 964 eFt-os nyereség tervvel jóváhagyta.

2)      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozási terv jóváhagyására vonatkozó döntésről a gazdasági társaság ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: 2015. március 14.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző