Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

44/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. részére meghatározott feladatok végrehajtására vonatkozó tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyóan tudomásul vette a 19/2015. (I. 29.) határozat végrehajtásaként benyújtott - településüzemeltetési feladatok körében elvégzendő üzemeltetési munkák mennyiségére, gyakoriságára, a munkaerő és anyag szükséglet meghatározására, a takarítási feladatok idő, eszköz és anyagmennyiségének valamint a Rendezvényház kapacitásának meghatározására – vonatkozó tájékoztatót.

2.)    A Képviselő-testület jóváhagyóan tudomásul vette a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által benyújtott önköltség-számítási szabályzatot.

3.)    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) és 2.) pontban hozott döntésekről a gazdasági társaság ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: 2015. március 14.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző