Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. március 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     45/2009. /III.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat költségvetési szervei alapító okiratainak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta.

 

1.      A Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályok alapján a Gomba Község Polgármesteri Hivatalának önállóan működő és gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező közhatalmi költségvetési szervként történő besorolásáról dönt, mellyel egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal 104/2007. (X.25.) számú határozattal jóváhagyott, és a 6/2008. (I.31.) számú és a 93/2008. (VI.26.) számú határozatokkal módosított alapító okiratának következő módosítását legkésőbb a 2009. májusi képviselő-testületi ülésre történő előkészítéséről gondoskodjon.

 

2.      A Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályok alapján a Gólyafészek Óvoda önállóan működő, teljes jogkörrel rendelkező közszolgáltató költségvetési szervként történő besorolásáról dönt, mellyel egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy a Gólyafészek Óvoda 125/2005. (X.27.) számú határozattal jóváhagyott, és a 7/2008. (I.31.) számú határozattal módosított alapító okiratának következő módosítását legkésőbb a 2009. májusi képviselő-testületi ülésre történő előkészítéséről gondoskodjon.

 

3.      A Képviselő-testület a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 17. §-ában kapott rendeletalkotási felhatalmazással élve a Polgármesteri Hivatalt a szakmai alapfeladataként meghatározásra kerülő közhatalmi tevékenységen túl, kiegészítő jelleggel, közszolgáltatás végzésére is fel kívánja jogosítani, ezért felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2007. (XI.27.) sz. rendeletének vonatkozó módosítását a 2009. áprilisi képviselő-testületi ülésre készítse elő.

 

Határidő:        2009. május 21.

                        a 3./ pont tekintetében április 16.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző