Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 27-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

45/2014. (II. 27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az étkeztetés szervezésére és finanszírozására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 201/2013. (VI.27.) Kt. határozatát, ezzel a diákétkeztetés nyersanyagnormán felüli költségeinek a határozat időpontjáig át nem hárított összegét nem vállalja át.

 

2.)   A Képviselő-testület az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés finanszírozási változásai miatt az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) számú rendeletének felülvizsgálatát, valamint a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött megállapodásának módosítását a soron következő ülés napirendjére tűzi.

 

3.)   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában foglaltakról a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartóját és vezetését tájékoztassa.

 

4.)   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenntartóváltáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg annak érdekében, hogy a szociális étkeztetést fenntartóként a legrövidebb időn belül a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. át tudja venni.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző