Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

     46/2010. /II.25./ számú határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat feladatellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulási megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot és a 32/2010. (II.4) sz. határozatát visszavonja. 

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        azonnali

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző