Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 27-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

46/2014. (II. 27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális segítői munkakör betöltésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Benkő Szilvia gombai lakost 2014. március 3-i hatállyal, 3 hónap próbaidő kikötésével, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony keretében, szociális segítő munkakörbe kinevezi.

2./  A Képviselő-testület Benkő Szilvia garantált illetményét kinevezésekor a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 61-63. §-ai alapján a D fizetési osztály 05. fizetési fokozat szerint havi bruttó 86.900,- Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület a garantált illetményen túl Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A §-a alapján ágazati pótlékként 8.000,- Ft-ot állapít meg.

A Képviselő-testület a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján 31.100,- Ft garantált bérminimum kiegészítést állapít meg, melynek figyelembe vételével Benkő Szilvia havi bruttó illetménye 126.000,- Ft.

3./  A Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (5) bekezdése szerint Benkő Szilvia részére - a képesítés megszerzésére vonatkozó nyilatkozata alapján - a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól 2016. december 31. napjáig felmentést ad.

4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazotti kinevezésről haladéktalanul gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:      polgármester      

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző