Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 46/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. február 26-i zárt ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el 

 

1.)           Javaslat dr. Zimonyi Károlyné intézményvezető felmentésére

Előterjesztő:                  polgármester

Előkészítő:                    jegyző

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző