Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. március 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

     47/2009. /III.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szennyvízcsatorna beruházási hitel visszafizetésének előkészítéséről szóló tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozta:

 

A Képviselő-testület a tájékoztatót elfogadja és egyúttal felkéri a
polgármestert, hogy az abban foglaltak végrehajtása iránt intézkedjen.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző