Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 25-én megtartott nyilvános  ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     47/2010. /II.25./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat feladatellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulási megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

 

1.      A képviselő-testület elfogadja az Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat feladatellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulási megállapodás módosítását a határozat 1. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel.

 

2.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Üllő Város Önkormányzatát tájékoztassa, és egyben felhatalmazza, hogy a társulási megállapodás módosítását Gomba Község Önkormányzatának nevében és képviseletében aláírja.

 

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        2010. március 5.

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző