Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

47/2012. /II. 9./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévő 538/1 hrsz-ú ingatlan jövőbeni értékesítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő 538/1 hrsz-ú ingatlan jövőbeni értékesítését határozza el.

2.                  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékesítésre kijelölt ingatlan irányára vonatkozóan a soron következő ülésen tegyen javaslatot. 

 

Határidő:             értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

           

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző