Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 27-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

47/2014. (II. 27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda intézményvezető által benyújtott előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta.

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az óraadó gyógypedagógus megbízási szerződésének megkötéséhez.

2.    A Képviselő-testület a megbízási szerződéshez szükséges 99.060.-Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítja.

Határidő: azonnali

Felelős: Dr. Zimonyi Károlyné Intézményvezető

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző