Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

47/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a dr. Zimonyi Károlyné felmentésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1)             A Képviselő-testület dr. Zimonyi Károlyné közalkalmazotti jogviszonyát – a több mint 39 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött időtartamra tekintettel - 8 hónapos felmentési idő megállapítása mellett 2015. november 2. napjával megszünteti.

2)             A Képviselő-testület dr. Zimonyi Károlyné felmentési idejének kezdetét 2015. március 3. napjában határozza meg, és a felmentési időn belül a munkavégzési kötelezettség alól 2015. július 3. napjától 2015. november 2. napjáig mentesíti.

3)             A Képviselő-testület a 99/2010. (V. 27.) határozatának 1.) pontjával dr. Zimonyi Károlyné részére adott vezetői megbízást - a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés kezdő napjával megegyezően – 2015. július 3. napjától visszavonja.

4)             A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése és a vezetői megbízás visszavonása érdekében szükséges munkajogi intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

 

Határidő:             2015. március 2.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző