Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. március 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

     48/2009. /III.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az útfelújítás előkészítésére tett javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.       A képviselő-testület a felszíni vízrendezés és az útfelújítás műszaki tartalmának meghatározásához tanulmányterv elkészíttetését határozza el.

2.       Az 1. pontban meghatározott tanulmánytervnek tartalmaznia kell

a.       a kiépítendő felszíni vízelvezető és –befogadó építményeket,

b.      a szikkasztóárkok felújítására és létesítésére vonatkozó javaslatokat utcánkénti bontásban,

c.       az útfelújítás műszaki tartalmát utcánkénti bontásban.

3.       A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott és a 2. pontban részletezett tartalmú terv elkészíttetéséhez 1.500.000,- Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék terhére.

4.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelkezésre bocsátott előirányzat terhére a tanulmányterv elkészítésére – három ajánlat közül a legkedvezőbbet választva – a tervezési szerződést kösse meg.

Határidő:        2009. április 30.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző