Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

48/2012. /II. 9./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta KAVO 1058 típusú, 1001756 gyártási számú fogászati kezelőegység értékesítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület a KAVO 1058 típusú, 1001756 gyártási számú fogászati kezelőegységet értékesíti a gombai fogászati ellátást biztosító Szép és Ép Fogak Kft részére.

2.                  A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott fogászati kezelőegység eladási árát 2 millió forintban határozza meg.

3.                  A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fogak Kft a vételárat akként fizesse meg, hogy a szerződés aláírásával egyidejűleg intézkedik  750.000,- Ft átutalásáról az önkormányzat a Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett 65100321-10610019 számú költségvetési elszámolási számlájára. Míg a fennmaradó 1.250.000,- Ft vételár hátralékot kamatmentesen, 50.000,- Ft-os havi részletekben, minden hónap 15. napjáig, 2012. március 15. napjával kezdődően, 25 hónap alatt, 2014. március 15. napjáig egyenlítse ki.

4.                  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fogászati kezelőegység értékesítésére vonatkozó adás-vételi szerződést az önkormányzat nevében és képviseletében aláírja.

 

Határidő: 2012. február 29.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

           

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző