Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 27-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

48/2014. (II. 27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítása érdekében létrehozott szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozta:

 

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítása során közreműködő szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait az alábbi összetétellel választja meg:

 

A szavazatszámláló bizottság elnöke:           Varga Orsolya                                                                                      

                                            tagjai:              Kósa Attila

                                                                   Bunfordné Lovas Hajnalka

póttagok       Mátyás Ferencné

                                                                                           Gyenes Zoltánné

                                                                           

 

Határidő: azonnali

Felelős:     Kósa Erzsébet Anikó HVI-vezetője

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző